LV
RU
EN
Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Dagmāra, Marga, Margita
< Marts 2021 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Finanšu pastāvīgā komiteja

 
Komitejas priekšsēdētājs
Vija Keršus
Komitejas locekļi
Ģirts Ante, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Gints Kaminskis, Indra Špela, Aigars Vernis.
Kompetence
 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 • sniedz atzinumus par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa; par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā; par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.
 • pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
 • sniedz atzinumu par gada pārskatu.

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgā komiteja

 
Komitejas priekšsēdētājs
Vija Keršus
Komitejas pr. vietnieks
Kristaps Krapauskis
Komitejas locekļi
Aija Jostsone, Sintija Liekniņa, Indra Špela
Kompetence
 • izstrādā un sadarbojoties ar citām struktūrvienībām, domes komitejām un komisijām īstenot izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu politiku Auces novadā;
 • sniedz priekšlikumus un atzinumus par izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu izglītības, kultūras iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadības ikgadējo atskaiti par iestādes darbību; par interešu izglītības programmu, izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu ;
 • sniedz atzinumus izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumos; savas kompetences ietvaros sagatavotajiem un realizējamajiem investīciju projektiem; kā arī par izglītības programmām, izglītības iestāžu nolikumu un izglītības iestāšu attīstības plāniem;
 • sniedz priekšlikumus, atzinumus un veicina sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, jautājumos, kas attiecas uz izglītību, kultūru un sportu;
 • izskata ar reliģisko darbību saistītos jautājumus;
 • sagatavot izskatīšanai Domē jautājumus par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
 • citi jautājumi pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem.

Sociālo lietu un veselības jautājumu pastāvīgā komiteja


Komitejas priekšsēdētājs
Māris Eihmanis
Komitejas pr. vietnieks
Inita Sabule
Komitejas locekļi
Juris Ābele, Arnis Hofmanis, Andris Smilga.
Kompetence
 • sniedz atzinumus par sociālo palīdzību; par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; par dzīvojamo telpu izmantošanu; par veselības aprūpi un aizsardzību; par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 • izstrādāt un sadarbojoties ar citām struktūrvienībām, Domes komisijām un komitejām īstenot sociālo un veselības aizsardzības lietu politiku Auces novadā;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
 • citi jautājumi pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem.

Attīstības, plānošanas un vides pastāvīgā komiteja


Komitejas priekšsēdētājs
Ģirts Ante
Komitejas pr. vietnieks
Gints Kaminskis
Komitejas locekļi
Valdis Bergmanis, Gundars Freimanis, Aigars Vernis.
Kompetence
 • sniedz atzinumus par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību,  zemes lietām,  īpašumu un teritorijas izmantošanu, teritorijas apstādījumu plānošanu, vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem, starptautisko sadarbību un tūrismu,  investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju, komunālajiem pakalpojumiem,  teritorijas labiekārtošanu, dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu, nedzīvojamo telpu izmantošanu, satiksmes organizāciju;
 • kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā.
 • citi jautājumi pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem.

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.