LV
RU
EN
Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Sigurds, Zigurds, Sigvards
< Janvāris 2021 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Auces novada domes ārkārtas sēde
(10.12.2019.)
Auces novada domes ārkārtas sēde
Auces novada domes ārkārtas sēde

Auces novada domes ārkārtas sēde 2019. gada 11. decembrī plkst.14.30.
Darba kārtībā: 1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”.

DARBA KĀRTĪBA
 1. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr. 26“ Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 2. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 3. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru  vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Auces novadā” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 4. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par Auces novada simboliku”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 5. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 6. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Auces novadā”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 7. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 8. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par reklāmas izvietošanu Auces novadā”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 9. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 10. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Auces novada administratīvās atbildības noteikumi” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 11. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Auces novada teritorijā” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 12. Par apstiprinātās pakalpojuma maksas apmēra pārskatīšanu.
 13. Par līgumu slēgšanu ar biedrību “Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma”.
 14. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
 15. Par nomas līguma ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu darbības termiņa pagarināšanu.
 16. Par nomas līguma ar SIA “Auces slimnīca” darbības termiņa pagarināšanu.
 17. Par telpu nomu Auces novada Ķeveles bibliotēkas darbības nodrošināšanai.
 18. Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4605 016 1605 sadalīšanu.
 19. Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0427 sadalīšanu.
 20. Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4650 002 0059 sadalīšanu.
 21. Par zemes piekritību un sadalīšanu.
 22. Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā.
 23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
 24. Par lokālplānojuma “Par nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, teritorijas daļas lokālplānojumu kā Auces novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumus” izstrādes pārtraukšanu un Auces novada domes 29.03.2017. lēmuma Nr.107, Auces novada domes 28.08.2019. lēmuma Nr.243 un Auces novada domes 25.09.2019. lēmuma Nr.275 atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai nekustamajiem īpašumiem “Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads, un “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads.
 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Viesturi”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
 27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezerkrasti”, Lielauces pagasts, Auces novads.
 28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads.
 29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Strautiņi”, Ukru pagasts, Auces novads.
 30. Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 35A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma “Bebri”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 32. Par nekustamā īpašuma “Bisenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 33. Par nekustamā īpašuma “Cauņu mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 34. Par nekustamā īpašuma “Ceplīši 1”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 35. Par nekustamā īpašuma “Dabiķenes mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma “Gobu mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 37. Par nekustamā īpašuma “Laukgaļi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 38. Par nekustamā īpašuma “Laukmežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 39. Par nekustamā īpašuma “Lauvu mežs”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 40. Par nekustamā īpašuma “Līvnieku mežs”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 41. Par nekustamā īpašuma “Mežs”, Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 42. Par nekustamā īpašuma “Milēni”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 43. Par nekustamā īpašuma “Sirmele”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 44. Par nekustamā īpašuma “Ceturtās Purvāju kūtis”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 45. Par valsts piešķirtā finansējuma mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2020.gadam sadali novada izglītības iestādēm.
 46. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..].
 47. Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances.
 48. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances.
 49. Par Auces novada kultūras centra Vītiņu tautas nama pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances.
 50. Par Auces novada Īles pagasta teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances.
 51. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Auces novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
 52. Par Auces novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu.
 53. Par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu.
 54. Par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Domes priekšsēdētāja  V. Keršus


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.