LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Vilhelms, Vilis
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Īstenotie projekti

Nr. Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un projekta iesnieguma Nr. Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) - (mm/gggg) Attiecināmo izmaksu summa (Ls) Projekta vadītājs / koordinators Projekta pieteikuma izstrādātāji Plašāka informācija
1
ERAF, Izglītības un zinātnes ministrija
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā Nr. 2009/088/3DP/3.1.3.1.0/ 08/IPIA/VIAA/074
01.08.2008. - 31.10.2010.
83 633.00 LVL
I.Špela
2
ELGF, Lauku atbalsta dienests
Bēnes pagasta pašvaldības ceļa Nr.14 „Garaiskalns – Ceplīši – Vētras” rekonstrukcija, Nr. 08-08-L00101-000002
17.02.2009. - 31.10.2009.
10 835.22 LVL
I.Kalve
3
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Multifunkcionāla sporta spēļu laukuma izbūve, Nr. 08-06-L32100-000347
27.02.2009. - 20.12.2009.
95 327.27 LVL
K.Ozoliņa
4
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Bēnes pagasta T. Celma un Tirgus ielas rekonstrukcija, Nr.08-06-L32100-000251
04.03.2009. - 30.12.2010.
55 534.45 LVL
I.Kalve
5
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Avīknes tilta un pašvaldības autoceļa Nr.9 „Vītiņi – Avīknes tilts” rekonstrukcija, Nr. 08-06-L32100-000294
24.09.2009. - 01.10.2010.
39 454.58 LVL
Dz.Zeltiņš
6
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Īles pagasta ceļu Centrs – Ružu ezers un baznīca – Naudītes ceļš caur Stinkām, Nr.09-06-L32100-000056
27.08.2009. - 30.09.2010.
50 819.79 LVL
I.Barvide
7
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
1.Maija ielas rekonstrukcijas Auces pašvaldībā, Nr.09-06-L32100-000046
27.08.2009. - 31.12.2010.
23 143.58 LVL
K.Ozoliņa
8
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Stāvlaukuma pie Auces kultūras centra ēkas un Auces pilsētas domes ēkas asfaltēšana, Nr.09-06-L32100-000150
07.10.2009. - 30.12.2010.
15 268.35 LVL
K.Ozoliņa
9
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Bēnes vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija, Nr.09-06-L32100-000135
12.11.2009. - 30.12.2010.
37 190.08 LVL
I.Kalve
10
ELGF, Lauku atbalsta dienests
Bēnes pagasta pašvaldības ceļa Nr.14 „Garaiskalns – Ceplīši – Vētras” rekonstrukcijas 2.posms, Nr. 09-06-L00101-000013
14.12.2009. - 30.09.2010.
9484.53 LVL
I.Kalve
11
ERAF, Valsts izglītības attīstības aģentūra
Izglītības iestāžu informatizācija, Nr.2009/0336/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/561
01.01.2010. - 30.06.2011.
38 973.88 LVL
A.Mellis M. Eihmanis I. špela
12
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Auces novada kultūras centra rekonstrukcija, Nr. 10-06-L32100-000120
12.02.2010. - 30.12.2011.
63 603.34LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
13
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Auces novada kultūras centra vienkāršota rekonstrukcija, 2.kārta, Nr. 11-06-L32100-000128
26.04.2011. - 19.12.2011.
106 570.18 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
14
ELFLA, Lauku atbalsta dienests LEADER +
Apmeklētāju krēslu iegāde Auces novada kultūras centram sabiedrisko pasākumu kvalitātes uzlabošanai, Nr.11-06-LL30 -L413201-000010
10.06.2011. - 14.12.2011.
9 000.00 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
15
ELFLA, Lauku atbalsta dienests LEADER +
Novada ceļa zīmes, Nr. 09-06-LL30-L413202-000003
15.02.2010. - 31.12.2010.
5994.28 LVL
K.Ozoliņa I.Kalve
16
ESF, Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Speciālistu piesaiste Auces novada pašvaldībai, Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/095
01.09.2010. - 01.10.2012.
18 500.00 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
17
ELFLA, Lauku atbalsta dienests LEADER +
Publisko un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana un sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Bēnes pakalpojumu centrā, Nr.2010-3/16
30.08.2010. - 01.03.2011.
5 266.60 LVL
I. Rozentāls I. Kalve
18
ERAF, Satiksmes ministrija
Tranzīta maršrutu ielu rekonstrukcija Auces novada Auces pilsētā, Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/016
01.11.2010. - 31.12.2012
974 309.00 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I. Kalve
Publikācija atrodama arī informatīvajā izdevumā "Auces Novada Vēstis" 24.07.2012. šeit
Publikācija atrodama arī informatīvajā izdevumā "Auces Novada Vēstis" 24.07.2012. šeit
19
ESF, Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Auces novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
01.2011. - 04.2013.
39 519.00 LVL
S.Zesere
20
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
1.Maija ielas rekonstrukcija Auces pašvaldībā, 2.kārta, Nr.11-06- L32100-000007
11.02.2011. - 29.09.2011.
36 110.66 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
21
Zivju fonds, Lauku atbalsta dienests
Zivju krājumu papildināšana Auces novada Lielauces ezerā, Nr.42
01.05.2011. - 30.06.2011.
812.52 LVL
S.Zesere
22
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Saieta nama "Amatu māja" vienkāršota rekonstrukcija Auces novadā, Nr.11-06- L32100-000126
26.04.2011. - 29.11.2011.
25 790.76 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
23
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Brīvdabas estrādes būvniecība un Tautas nama tualešu vienkāršota rekonstrukcija Auces novada Bēnes pagastā, Nr.11-06- L32100-000124
26.04.2011. - 30.12.2012.
150 404.55 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
24
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā, Nr.11-06- L32100-000120
26.04.2011. - 28.12.2012.
47 759.17 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
25
ELFLA, Lauku atbalsta dienests LEADER +
Publiskās tualetes sanitārā konteinera iegāde, Nr.11-06-LL30- L413202-000007
12.07.2011. - 30.06.2012.
8 280.00 LVL
S. Zesere K. Ozoliņa I.Kalve
26
ELFLA, Lauku atbalsta dienests LEADER +
Sociālā darba un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana Auces novadā Bēnes pagastā
12.07.2011. - 01.09.2012.
7 337.10 LVL
I.Rozentāls I.Kalve
27
KF, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju, Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/024
02.10.2010. - 01.10.2014.
1 572 488.73 LVL
A.Kozlova, SIA "Auces komunālie pakalpojumi"
28
ESF, Sabiedrības integrācijas fonds
Auces un Tērvetes novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/059/34
01.09.2011. - 30.06.2012.
8297.79 LVL
K.Ozoliņa S.Zesere I.Kalve
29
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra izveide un aprīkošana, Nr.13-06-LL30-L413101-000003
30.05.2013. - 12.07.2014.
6704.44 LVL
K.Ozoliņa, I.Kalve
30
LEADER +
Norāžu iegāde un uzstādīšana Auces pilsētā, Nr.13-06-LL30-L413202-000010
30.05.2013. - 01.07.2014.
7814.00 LVL
S.Zesere, I.Kalve
31
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Gaismas un skaņu tehnikas iegāde Auces novada Kultūras centram sarīkojumu kvalitātes uzlabošanai, Nr.13-06-LL30-L413201-000009
30.05.2013. - 30.04.2014.
8260.33 LVL
L.Zāmele, I.Kalve
32
LEADER +
Traktora iegāde Auces novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas vajadzībām, Nr.13-06-LL30-L413102-000003
30.05.2013. - 30.06.2014.
6983.17 LVL
K.Ozoliņa, I.Kalve
33
ERAF
Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Lielauces pagasta Lielauces ciemā, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/088
03.09.2013. - 03.12.2014.
324598.00 LVL
K.Ozoliņa, S.Zesere
34
Zivju fonds, Lauku atbalsta dienests
Zivju krājumu papildināšana Auces novada Lielauces ezerā, Nr. 3.47
01.05.2014. - 30.09.2014.
2323.20 EUR
S. Zesere
35
ERAF
Publisko interneta pieejas punktu izveidošana Auces novadā, Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/071
11.11.2014. - 10.05.2015.
9460.84 EUR
K.Ozoliņa
36
Zivju fonds, Lauku atbalsta dienests
Zivju resursu atjaunošana Auces novada Lielauces ezerā, Nr. 3.2.46
01.06.2015. - 30.09.2015.
2032.80 EUR
S.Zesere
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.