LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Marija, Marika, Marina
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kompetence

Bāriņtiesas kompetence:

 • bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām;
 • bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos;
 • ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai;
 • bāriņtiesa aizstāv bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos;
 • bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākam;
 • bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam;
 • bāriņtiesa lemj par ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai; audžuģimenes statusa piešķiršanu; bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā;
 • bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam;
 • bāriņtiesa lemj jautājumus par adopciju;
 • bāriņtiesa lemj par bāreņu vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
 • bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni. 

Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

Bāriņtiesa, Latvijas Republikas Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Auces novadā sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem.


Personas informēšana par datu apstrādi


Pārzinis personas datu apstrādei: Auces novada bāriņtiesa, adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces novads,  LV-3708, tālrunis: 63707227, elektroniskā pasta adrese: .  
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +37167419000,
e-pasts:  .
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija, ko var sniegt valsts, pašvaldības un tiesībaizsardzības iestādes, kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: iesnieguma izskatīšanas, uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā atbilstošā lēmuma pieņemšanai.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: Jūsu iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu u.c.).
Personas datu saņēmēji: konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem.
Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Auces novada bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.