LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena:  Maira, Rasa, Rasma
< Jūlijs 2023 >
P O T C Pk S Sv
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Dzirnavu ielā 4, Auce, LV-3708
Pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" ir Auces novada domes pārziņā un darbojas jau kopš 1936. gada. Iestāde atrodas Auces pilsētas luterāņu draudzes īpašumā, ar kuru ir noslēgts īres līgums. Pirmsskolas iestāde ir Auces novada  domes pakļautībā.
2000. gada 1.februārī ar Auces pilsētas domes lēmumu tai piešķirts nosaukums “MAZULIS”.
Divstāvu ēka, kas pēc kapitālā remonta piemērota pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, atrodas lielu koku un plašu zālienu ieskautā teritorijā, kurā izvietoti rotaļu laukumi ar nojumēm, liels ābeļdārzs.
Telpas plašas un gaišas, piemērotas mazo bērnu vajadzībām. Ir zāle, metodiskais kabinets. Iestāde atbilst ugunsdrošības, darba drošības un sanitāri - higiēnisko normu prasībām.
Iestādes specifiku nosaka tas, ka to apmeklē bērni no viena gada līdz četru gadu vecumam, gadā vidēji 50 bērni.
Darbojas trīs grupas:
 • 2. agrās bērnības grupa
 • 1. jaunākā grupa
 • 2. jaunākā grupa
Ausmas ielā 5, Auce, LV-3708
PII „Pīlādzītis” ir Auces novada pašvaldības iestāde, kas īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu bērniem vecumā no 1-7 gadiem.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis ” savu darbību uzsāka 1945. gada 1. jūnijā kā Jelgavas apriņķa Auces pilsētas bērnudārzs.
Mūsu pirmsskolas izglītības iestādei ir sena vēsture, bet nosaukumu „Pīlādzītis” ieguva tikai 1996. gada 13. maijā, kad tika rīkots konkurss par to, kā nosaukt bērnudārzu. Lielāko atzinību ieguva māmiņas Laimas Gailes ieteikums – bērnudārzu nosaukt par „Pīlādzīti”. Pavasarī pie vārtiem tika iestādīts sīks pīlādžkoka stādiņš, kas nu jau krietni sakuplojis.
 
01.06.1945. – 31.12.1949. Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Auces pilsētas bērnudārzs
01.01.1950. – 31.12.1959. Latvijas PSR Auces rajona Auces pilsētas bērnudārzs
01.01.1960. – 03.05.1990. Latvijas PSR Dobeles rajona Auces pilsētas bērnudārzs
04.05.1990. – 12.05.1996. Latvijas Republikas Dobeles rajona Auces pilsētas bērnudārzs
13.05.1996. – 31.12.2009. Latvijas Republikas Dobeles rajona Auces pilsētas bērnudārzs „Pīlādzītis”
01.01.2000. – 30.06.2009. Latvijas Republikas Dobeles rajona Auces pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Ar 01.07.2009. Latvijas Republikas Auces novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Ar 01.07.2021. Latvijas Republikas Dobeles novada Auces pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
 
Iestāde strādā pēc IZM licencētās Pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111), licences Nr. V - 5687.

Apmācība notiek latviešu valodā.

Profesionālu, radošu un mīļu pedagogu vadībā ikvienam audzēknim tiek dotas iespējas attīstīties un veidot savu personību, radoši pilnveidot savus talantus un pilnvērtīgi sagatavoties pamatizglītības apgūšanai skolā.

Bērnu valodu pilnveido logopēde.

Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien.
(Paulu Koelju)
PII „Pīlādzītis” HIMNA
Lūk, meitenes kā odziņas
Un puisēni kā podziņas !

La, la, la dzied meitiņas,
Du, du, du dūc puisīši.

Vēl esam diezgan maziņi,
Bet balstiņas kā zvaniņi.

La, la, la dzied meitiņas,
Du, du, du dūc puisīši.

Kā putniņi mēs čivinām
Un dziesmiņu jums dāvinām.

La, la, la dzied meitiņas,
Du, du, du dūc puisīši.

 
Izglītības iestādē darbojas 6 grupas:
 
“Taurenīši” - bērni vecumā no 1 līdz 2 gadiem

“Mārītes” - bērni vecumā no 2 līdz 3 gadiem
 
“Bitītes” - bērni vecumā līdz 3 gadiem

„Pumpuriņi” – bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem      
 
„Ziediņi” – bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem

"Odziņas” – 6 līdz 7 (8) gadus veci bērni

Katru gadu skolas gaitām tiek sagatavoti 20 bērni un ar labām sekmēm uzsāk mācības Auces vidusskolā.

Ikdienā savās otrajās mājās - pirmsskolas izglītības iestādē - priecājas un bēdājas, mācās un rotaļājas, svētkus svin vairāk kā 105 bērni.

PII „PĪLĀDZĪTIS” 2021./2022. mācību gada mērķis un galvenie uzdevumi

Mērķis

Vienots mācību un audzināšanas process, kurā bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti. 

Prioritātes:

Bērncentrētas un attīstošas, drošas mācību vides veidošana.
Kompetencēs balstīta pirmsskolas izglītības mācību satura ieviešana atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Mācīšanās iedziļinoties.

Galvenie uzdevumi:

 1. Veicināt pedagogu sadarbību kompetenču izglītības kontekstā, sniegt atbalstu pedagogiem mācību satura pilnveidē;
 2. Nodrošināt iekļaujošās izglītības realizēšanu iestādē un izglītojamo individuālās izaugsmes diagnosticēšanu;
 3. Pilnveidot skolotāju un izglītojamo digitālās prasmes;
 4. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, kas sekmētu kopīga mērķa sasniegšanu – vispusīgu bērna izglītošanu. Sniegt kvalificētu palīdzību vecākiem bērnu izglītošanā un audzināšanā;
 5. Veidot estētisku, sakārtotu attīstošu vidi, mūsdienīgu materiālo bāzi, kas nodrošina bērnu fizisko un garīgo veselību, drošību, veselīgu dzīvesveidu.

Audzināšanas uzdevumi 2018.- 2022. mācību gadam:

1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.
Plānotais rezultāts:
 • Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus;
 • Tikumu izpratnes veidošanai izmantoto literāro darbu apkopošana;
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana.
2.  Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
Plānotais rezultāts:
 • Kursu, semināru, lekciju klausīšanās, līdzdalība;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni.
3. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām.
Plānotais rezultāts:
 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki;
 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē.
4.  Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.
Plānotais rezultāts:
 • Individuālā pieeja izglītojamajiem;
 • Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un  spējām;
 • Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.
5. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību.
Plānotais rezultāts:
 • Vecāku pēcpusdienas;
 • Sapulces;
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi;
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm;
 • Atvērto durvju dienas;
 • Individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem.

Aktualitātes 2021./2022.mācību gadā:

Pirmsskolas izglītības iestādes ir pirmās izglītības iestādes Latvijā, kurās jau no 2019. gada 1. septembra tiek ieviestas pārmaiņas mācību saturā un pieejā. Jaunieviestās vadlīnijas nodrošina bērniem mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo prasmju pamatu apgūšanu un sagatavo tos veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā. Gatavojoties pārmaiņām, Auces pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” mērķtiecīgi strādāja, lai pakāpeniski ieviestu jauno mācību saturu.

Visās grupās tiek veikti pasākumi mācību attīstošās vides pilnveidē, ieviesta jauna plānošanas un vērtēšanas sistēma.

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība, tā plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei tiek īstenota visas dienas garumā, telpās un ārā.
CAURVIJU PRASMES
 • kritiskā domāšana un problēmrisināšana
 • jaunrade un uzņēmējspēja
 • pašvadīta mācīšanās
 • sadarbība
 • pilsoniskā līdzdalība
 • digitālās prasmes
MĀCĪBU JOMAS
 • valodu mācību joma
 • sociālā un pilsoniskā mācību jomā
 • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
 • dabaszinātņu mācību jomā
 • matemātikas mācību joma
 • tehnoloģiju mācību joma
 • veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
VĒRTĪBAS
 • dzīvība
 • cilvēka cieņa
 • brīvība
 • ģimene
 • darbs
 • daba
 • latviešu valoda
 • Latvijas valsts
TIKUMI
 • atbildība
 • drosme
 • uzņēmība
 • mērķtiecība
 • centība
 • savaldība
 • mērenība            * līdzcietība
 • tolerance             *taisnīgums
 • laipnība                *solidaritāte


 
Iestādes tradīcijas
 • 1.septembris - Zinību diena
 • Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo
 • Latvijas dzimšanas diena
 • Sporta dienas bērniem
 • Auces vārda diena
 • Tematisko izstāžu rīkošana
 • Viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra izrādes
 • Netradicionālie tematiskie pasākumi
 • Mātes dienas un Ģimenes dienas koncerti
 • Atvērto durvju dienas vecākiem
 • Piedalīšanās pilsētas un rajona rīkotajos pasākumos
 • Izlaidums
 • Ekskursijas
Video
PII "Pīlādzītis" audzēkņi apgūst ziemas tematiku
Ziemassvētki (2020)
Latvijas Valsts 102. gadadiena (17.11.2020.)
Olimpiskā diena 2020 (18.09.2020.)
Jaunskungu un jaunkundžu balle 14.02.2020.
Ziemassvētku eglītes iedegšana 04.12.2019.
Valsts svētkiem veltīts pasākums 13.11.2019.
 
Olimpiskā diena 2019 (20.09.2019.)
Zinību diena 02.09.2019.
Muzikāls sveiciens PII "Pīlādzītis" bērniem Auces vārda dienā no muzikālās apvienības "Riekstu pasakas" 04.03.2019.
Sagatavošanas grupas bērni izspēlē teiku par Auci 04.03.2019.
Zinību diena 03.09.2018.
Auces novada PII "Pīlādzītis" LMT finansētā projekta "Latvju bērnam tautastērpu!" noslēgums
Ziemassvētku pasākums 2017. gada nogalē
Eglītes iedegšana 08.12.2017.
Olimpiskā diena 2015
Nikolaja Puzikova dziesmas “Dievs Tevi mīl” pavadījumā skaista deja, kuru dejoja “Pīlādzīša” 2015. gada izlaiduma meitenītes kopā ar saviem tētiem
Atskaites koncerts 2015
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.