LV
Pasākumi
Gadu mijas balle
31.  decembris  23:00
Auces novada Kultūras centrs
Šodien vārda diena: Iveta, Otīlija
< Decembris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Auces novada pašvaldība vēlas nomāt telpas Auces novada Ķeveles bibliotēkas darbības nodrošināšanai

1. Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersona.
Nomnieks: Auces novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90009116331, juridiskā adrese Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, iestāde Auces novada bibliotēka, reģistrācijas numurs 40900020305.
Kontaktpersona: Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, e-pasts: , tālr. 26432523.

Izsole

Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads, kadastra numurs 46050484805, kas sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 46050484805001 un 46050484805002 (slimnīca un saimniecības bloks), un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050484805, kopplatība 0,7977 ha. Nosacītā cena – 52000,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst.10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 % no izsoles objekta nosacītās sākumcenas Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Samaksas termiņš un kārtība – pilnā apmērā 24 mēnešu laikā no izsoles dienas. Nosolītājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no viņa piedāvātās augstākās summas, bet pārējā summa – 24 mēnešu laikā, ik mēnesi veicot proporcionālu ikmēneša maksājumu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansa maksājumā. Papildus nosolītai pirkuma maksai pircējs maksā likumiskos procentus (6 % gadā) no nenomaksātās pirkuma maksas summas līdz pirkuma maksas summas daļas samaksas dienai.
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT vai Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.19.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā no 11.11.2019. līdz 13.12.2019. plkst.14.00.
Tālruņi uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles

1. Auces novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46649000053, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46,8 m2 platībā un 468/5256 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa, noliktavas un zemesgabala. Nosacītā cena – 680,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.
Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 11.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
2. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Ezera iela 3-3, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46509000250, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 37,4 m2 platībā un 374/1419 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā cena – 500,00 EUR, izsoles solis – 20,00 EUR.
Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 11.30.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

3. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Irbēni”-7, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46259000274, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 48,9 m2 platībā un 489/5874 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas. Nosacītā cena – 400,00 EUR, izsoles solis – 30,00 EUR.
Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 12.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

4. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Laši”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46640010072, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4694 005 0382 un 4694 005 0383, kopplatība 4,17 ha, vienas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0382 001 un viena šķūņa ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0382 004. Nosacītā cena – 11000,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR.
Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības – Arnis Hofmanis. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz 13.12.2019. plkst.14.00.
Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 12.30.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsoles objekta sākumcenas Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami arī Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.19.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā no 11.11.2019. līdz 13.12.2019. plkst.14.00.
Tālruņi uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles

Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus.
 
 1. “Bebri”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 004 0244, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,95 ha platībā, kadastra apzīmējums 4690 004 0244, tai skaitā meža zemes 0,85 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 0,84 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 2400,00 EUR, izsoles solis 200,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.9.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 240,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Bisenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4664 001 0070, kas sastāv no vienas zemes vienības 25,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4664 001 0070, tai skaitā meža zemes 6,97 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 6,97 ha platībā, un gandrīz pilnībā izstrādāta grants-smilts karjera.
Nosacītā sākumcena – 57000,00 EUR, izsoles solis 4000,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.9.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 5700,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Cauņu mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 003 0050, kas sastāv no vienas zemes vienības 3,67 ha platībā, kadastra apzīmējums 4690 003 0050, tai skaitā meža zemes 3,5 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 3,46 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 13000,00 EUR, izsoles solis 1000,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.10.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 1300,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Ceplīši 1”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 005 0163, sastāv no vienas zemes vienības 2,99 ha platībā, kadastra apzīmējums 4690 005 0163, tai skaitā meža zemes 2,93 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 2,93 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 6800,00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.10.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 680,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Dabiķenes mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 001 0146, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,27 ha platībā, kadastra apzīmējums 4690 001 0146, tai skaitā meža zemes 1,12 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 1,12 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 2900,00 EUR, izsoles solis 200,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.11.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 290,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Gobu mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 005 0168, kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 005 0066, platība 10,62 ha, tai skaitā meža zemes 10,5 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 10,5 ha platībā, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 005 0168, platība 0,98 ha, tai skaitā meža zemes 0,77 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 0,76 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 38000,00 EUR, izsoles solis 2000,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.11.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 3800,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Laukgaļi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 001 0047, kas sastāv no vienas zemes vienības 11,45 ha platībā, kadastra apzīmējums 4676 001 0047, tai skaitā meža zemes 11,33 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 11,33 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 28000,00 EUR, izsoles solis 2000,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.12.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 2800,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Laukmežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 004 0292, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,73 ha platībā, kadastra apzīmējums 4690 004 0292, tai skaitā meža zemes 1,42 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 1,40 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 4500,00 EUR, izsoles solis 400,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.12.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 450,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Lauvu mežs”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 002 0025, kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4676 002 0025, platība 5,06 ha, tai skaitā meža zemes 5,03 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 5,03 ha platībā, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4676 002 0084, platība 1,71 ha, tai skaitā meža zemes 1,71 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 1,71 ha platībā.  
Nosacītā sākumcena – 34700,00 EUR, izsoles solis 3000,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.14.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 3470,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Līvnieku mežs”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 003 0171, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,23 ha platībā, kadastra apzīmējums 4676 003 0171, tai skaitā meža zemes 2,15 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 2,14 ha platībā.  
Nosacītā sākumcena – 6100,00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.14.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 610,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Mežs”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4625 003 0031, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,34 ha platībā, kadastra apzīmējums 4625 003 0031, tai skaitā meža zemes 2,33 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 2,33 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 17400,00 EUR, izsoles solis 1500,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.15.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 1740,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Milēni”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 003 0049, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,66 ha platībā, kadastra apzīmējums 4690 003 0049, tai skaitā meža zemes 1,64 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 1,64 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 5100,00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.15.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 510,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. “Sirmele”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 001 0045, kas sastāv no vienas zemes vienības 34,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4676 001 0045, tai skaitā meža zemes 20,1 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 19,43 ha platībā.  
Nosacītā sākumcena – 50500,00 EUR, izsoles solis 3000,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.16.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 5050,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
 1. „Ceturtās Purvāju kūtis”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 004 0273, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0262, platība 0,1194 ha, vienas nedzīvojamās ēkas – kūts ar šķūni, kadastra apzīmējums 4676 004 0073 020, un divām garāžām ar kadastra apzīmējumiem 4676 004 0073 026 un 4676 004 0073 027.
Nosacītā sākumcena – 2500,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.16.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 250,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības – Valerijs Hišovs. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz 10.01.2020. plkst.14.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami arī Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.19.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā no 16.12.2019. līdz 10.01.2020. plkst.14.00.
Tālruņi uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.