Pasākumi
Šodien vārda diena: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds
< Oktobris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Laulības reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs
Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
 
Pakalpojuma funkcija/uzdevums
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
 
Pakalpojuma būtības īss apraksts
 
Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu.
Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Par laulību reģistrācijas laiku personas vienojas ar nodaļas amatpersonu.
Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu, un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.
Laulību reģistrācijas brīdī obligāti jāpiedalās diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Laulību ceremonija var notikt arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
 
Pakalpojuma saņēmējs
Fiziskas personas
 
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)
Pilngadīgas personas (Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi, citu valstu pilsoņi, bezvalstnieki, bēgļi vai personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un kuras laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā
 
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu  
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.
  • Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
  • Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli (dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā).
  • Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Laulības reģistrācijas termiņš ir 1-6 mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
Valsts nodeva par laulību reģistrāciju - 14 EUR
Maksas pakalpojumi pēc izvēles, saskaņā ar Auces novada domes 30.10.2013.lēmumu Nr.325 (prot.Nr.11, 36.§):
  • Laulību reģistrācija Auces novada pašvaldībā tikai liecinieku klātbūtnē – 12,80 EUR (bez PVN);
  • svinīga, literāri muzikāla laulības reģistrācijas ceremonija novada pašvaldības zālē – 35,55 EUR (bez PVN);
  • svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kuru rīko ārpus nodaļas noteiktā laulību grafika vai ārpus nodaļas citā piemērotā telpā – 71,10 EUR (bez PVN).
 
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kas saistīti ar termiņu)
Nav
 
Administratīvais process
Ir
 
Pārsūdzības iespējas
LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.
 
Atgādinājums
nav
 
Brīdinājums
Par nepatiesu ziņu sniegšanu var saukt pie kriminālatbildības

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
Klātienē Auces novada Dzimtsarakstu nodaļā
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces nov., LV-3708
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās: 8:00-13:00
Otrdienās: 14:00-17:00
Trešdienās: 8:00-13:00
Ceturtdienās: 14:00-17:00
Piektdienās: 8:00-12:00 
Pa pastu – adrese: nav
Pa tālruni nav
Fakss nav
Elektroniski nav

Pakalpojuma saņemšanas veidi
Klātienē Auces novada Dzimtsarakstu nodaļā
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces nov., LV-3708

Uzziņas, informācija, konsultācijas
tālrunis: 63745159;
e-pasts:
 
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.