Pasākumi
Šodien vārda diena: Vaira, Vairis, Vera
< Septembris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības celšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

Pakalpojuma funkcija
Bērna tiesību un likumisko interešu aizsardzība

Pakalpojuma būtības īss apraksts
1. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja: 
1.1. ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu; 
1.2. bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos; 
1.3. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību; 
1.4. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai; 
1.5. konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu. 
2. Bāriņtiesa lemj par bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, ja ir atkrituši aizgādības tiesību atņemšanas iemesli. 
3. Bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja: 
3.1. vecāka vainas dēļ ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība; 
3.2. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību. 

Pakalpojuma saņēmējs
Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)
Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
• Bērnu tiesību aizsardzības likums
• Bāriņtiesu likums
• Civillikums
• MK 19.12.2006. not. Nr. 1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina: 
1.1. uz viena vecāka iesnieguma pamata; 
1.2. uz iestādes iniciatīvas pamata; 
1.3. uz citas institūcijas ziņojuma pamata. 
2. Lietu par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
2.1. uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata; 
2.2. iestādes iniciatīvas pamata; 
2.3. uz citas institūcijas ziņojuma pamata.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas
Nav

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Jāiesniedz nepieciešamie dokumenti

Atbildes, pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kas saistīti ar termiņu)
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Pārsūdzības iespējas Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. Lēmums par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem nav pārsūdzams.

Atgādinājums
1. Lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākiem un lēmumu par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku dzīvesvieta, ja bērna vecākiem nav deklarētas dzīvesvietas, lēmumu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo. 
2. Pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam atjauno, kad bāriņtiesa atzīst, ka vairs nepastāv aizgādības tiesību pārtraukšanas apstākļi. 
3. Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību celt prasību tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, izņemot gadījumus, kad aizgādības tiesības nav iespējams atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ. Sagatavojot lietu par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, bāriņtiesa: 
3.1. noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika atņemtas aprūpes tiesības; 
3.2. pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam dienestam atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka aprūpē; 
3.3. pieprasa no audžuģimenes, aizbildņa vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas informāciju par bērna un vecāka saskarsmi, garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā.
4. Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu un prasības celšanu tiesā stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties.

Brīdinājums
Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un nogādā bērnu audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
  
Klātienē Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, 
apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, no plkst.14.00 līdz plkst. 17.00, otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.
Pa pastu – adrese Nav pieejams
Pa tālruni Nav pieejams
Fakss Nav pieejams
Elektroniski Nav pieejams
Pakalpojuma saņemšanas veidi
Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, no plkst.14.00 līdz plkst. 17.00, otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.

Uzziņas, informācija, konsultācijas
Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, tālrunis 63707227, e-pasta adrese:
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.