Pasākumi
Šodien vārda diena: Vaira, Vairis, Vera
< Septembris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)

Pakalpojuma funkcija
1. Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 
2. Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 
3. Bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma.

Pakalpojuma būtības īss apraksts
1. Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja: 
1.1. bērna vecāki miruši; 
1.2. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības; 
1.3. vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi; 
1.4. ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa. 
2. Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja: 
2.1. bērna vecākiem ir atjaunotas aizgādības tiesības;
2.2. bērnam ir nodibināta aizbildnība; 
2.3. bērns tiek nodots audžuģimenei; 
2.4. likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.

Pakalpojuma saņēmējs
Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)
Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
• Bērnu tiesību aizsardzības likums
• Bāriņtiesu likums
• Civillikums
• MK 19.12.2006. not. Nr. 1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu vecāku veselības stāvokļa dēļ).

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas
Nav

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu
Jāiesniedz nepieciešamie dokumenti

Atbildes, pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kas saistīti ar termiņu)
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Pārsūdzības iespējas
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Atgādinājums

1. Iestādes vadītājs (ievietotā bērna aizbildnis) katru gadu līdz 1.februārim, kā arī aizbildnībai beidzoties iesniedz bāriņtiesā norēķinu par mantas pārvaldību. 
2. Lai bāriņtiesa varētu lemt par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu institūcijā, tās vadītājam jāiesniedz norēķins par bērna mantas pārvaldību.
3. Bāriņtiesa ne retāk kā vienu reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē esošā bērna dzīves apstākļus, par ko tiek sastādīts pārbaudes akts, kurā tiek iekļauta šāda informācija: 
3.1. bērna viedoklis par dzīves apstākļiem; 
3.2. par attiecībām ar vecākiem un citiem radiniekiem; 
3.3. iestādes viedoklis par aizbildnības pārvaldību un attiecībām ar bērnu.

Brīdinājums

Bāriņtiesa katru gadu uzrauga institūcijas vadītāja rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā. Ja konstatētas kļūdas iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga iestādes vadītāja darbība, bāriņtiesa dod iestādes vadītājam attiecīgus norādījumus, neapstiprina norēķinu līdz kļūdu izlabošanai vai pilnīgas informācijas saņemšanai.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
  
Klātienē Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, 
apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, no plkst.14.00 līdz plkst. 17.00, otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.
 
Pa pastu – adrese Nav pieejams
Pa tālruni Nav pieejams
Fakss Nav pieejams
Elektroniski Nav pieejams
Pakalpojuma saņemšanas veidi
Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, no plkst.14.00 līdz plkst. 17.00, otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.

Uzziņas, informācija, konsultācijas
Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, tālrunis 63707227, e-pasta adrese: ;
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.