Pasākumi
Šodien vārda diena: Vaira, Vairis, Vera
< Septembris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)

Pakalpojuma funkcija
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam

Pakalpojuma būtības īss apraksts
1. Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem, ja bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības, ja bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem, ja bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā, ja bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu, ja abi bērna vecāki ir nepilngadīgi, ja radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, ja radušies citi neatliekami gadījumi. 
2. Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības un izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. 
3. Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.

Pakalpojuma saņēmējs
Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)
Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

• Bērnu tiesību aizsardzības likums
• Bāriņtiesu likums
• Civillikums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Personu apliecinošs dokuments (orģināls).
2. Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni). 
3. Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas
Nav

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu
Jāiesniedz nepieciešamie dokumenti

Atbildes, pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kas saistīti ar termiņu)

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Pārsūdzības iespējas Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Atgādinājums Aizbildņa pienākums ir apgūt aizbildņa apmācības programmu. Aizbildnis katru gadu līdz 1.februārim, kā arī aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par aizbildnību. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē.

Brīdinājums
Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa dod aizbildnim attiecīgus norādījumus, lemj par aizbildņa atstādināšanu, lemj par aizbildņa atcelšanu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
  
Klātienē Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, 
apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, no plkst.14.00 līdz plkst. 17.00, otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.
Pa pastu – adrese Nav pieejams
Pa tālruni Nav pieejams
Fakss Nav pieejams
Elektroniski Nav pieejams
Pakalpojuma saņemšanas veidi
Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, no plkst.14.00 līdz plkst. 17.00, otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.

Uzziņas, informācija, konsultācijas
Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, tālrunis 63707227, e-pasta adrese:
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.