LV
Pasākumi
Gadu mijas balle
31.  decembris  23:00
Auces novada Kultūras centrs
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Niklāvs, Nikolajs, Niks
< Septembris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Aktuālā projektu īstenošana

 • ''PROTI un DARI!''
 • “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Projekts „PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) jauniešiem

Projekta īstenotājs
Jaunatnes starpautisko programmu aģentūra
Auces novada pašvaldība
Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centrs
 
Projekta mērķis
Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
 
Projekta finansējums
67654,58 EUR Auces novada pašvaldībai
 
Fonds
Eiropas Sociālais fonds
Valsts budžets
 
Projekta īstenošanas laiks
27.06.2016. - 31.12.2020.
 
Publicitāte
 • Par projektu Latvijā skatīt šeit.
Par projekta iespējām un īstenošanu Auces pašvaldībā
Iespēja JAUNIEŠIEM  piedalīties prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, kura mērķis ir dot jauniešiem iespēju veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu, kļūt sabiedriski aktīvākiem.
Kas var pieteikties?
Pieteikties var visi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri uzsākot dalību projektā nemācās nevienā izglītības iestādē, nestrādā oficiāli atalgotu darbu un nav reģistrēti kā bezdarbnieki Nodarbinātības Valsts aģentūrā. Jaunieši var būt deklarēti arī citos novados, taču, ja faktiski dzīvo Auces novadā droši var pieteikties.
Kas notiks, ja piedalīsies projektā?
Ar katru jaunieti veicam pārrunas, lai izprastu vēlmes un vajadzības, kopīgi izveidojam individuālu aktivitāšu programmu, kuras tiek īstenotas 2 līdz 9 mēnešu garumā, atkarībā no profilēšanas rezultātiem. Katram jaunietim visa projekta garumā palīdz mentors, kas sniedz atbalstu jaunietim vismaz 20 stundas mēnesī. Kopējie atbalsta pasākumi vienā mēnesī ir ne mazāk kā 48 stundas. Tas nozīmē, kā projekta aktivitātes nav katru dienu. Māmiņām projekta aktivitāšu laikā nodrošinām bezmaksas bērnu pieskatīšanu.
Projektā līdz šim īstenotas dažādas aktivitātes:
( kopā katram jaunietim vismaz 24 stundas vienā mēnesī)
 • Profesiju iepazīšana, pieredzes vizītes un prakses dažādos uzņēmumos, iepazīstot galvenos darbības virzienus un mērķus un uzdevumus, profesiju kurā vēlas strādāt vai turpināt mācības, kā arī savu faktisko atbilstību izvēlētajai profesijai. Kopš 2016. gada vasaras Auces novadā mērķa grupas jaunieši projekta ietvaros ir iepazinuši praksē un uzzinājuši savu piemērotību celtnieka, lauksaimniecības strādnieka, autoatslēdznieka, mežizstrādes strādnieka, datortehniķa pavāra, konditora, friziera, nagu kopšanas speciālista, stilista, aukles un šuvēja profesijās.
 • Dažādu izglītības iestāžu iepazīšana un apmeklēšana; sniedzam palīdzību jauniešiem nokļūt izglītības iestādē, apmeklēt atvērto durvju dienas vai iesniegt dokumentus.
 • Speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u.c), ja nepieciešams;
 • Jauno māmiņu skoliņa par bērnu audzināšanu un ģimenes attiecību veidošanu, bērnu emocionālās audzināšanas kursi; šajos kursos regulāri piedalās arī tās māmiņas, kas nav projekta mērķa auditorija.
 • Neformālas apmācības kopā ar citiem jauniešiem, piemēram, pašizaugsmes nodarbības, kurās mācās plānot un sasniegt mērķus, uzzinās par darba un sociālo likumdošanu, sociālām garantijām, tiesībām un pienākumiem, CV, motivācijas vēstules, iesniegumu un citu dokumentu rakstīšana, portfolio izveide;
 • Dažādi kursi un apmācības, piem., angļu valodas kursi, datorzinību kursi, stila veidošanas kursi Auces PIIC, šūšana un dažādi rokdarbi kultūrizglītības b-bā „Ausma”, dizaina apmācība pie Bēnes mākslas skolas  pedagogiem, klavierspēles pamatu apmācība pie mūzikas skolas pedagoga, motorzāģa, krūmgrieža vadītāja kursi, kursi „Bērnu uzraudzības pakalpojumi” u.c. mūžizglītības kuri, Aucē, Jelgavā vai Rīgā.
 • Jauniešiem ir iespēja mācīties projekta apmaksātos autovadītāja kursos, kas notiek Auces PIIC un saņemt līdz 40 stundām apmaksātas braukšanas nodarbības,
 • Iespējas uzzināt kā plānot un izmantot savas finanses; saņemt jurista konsultāciju tiem, kas nonākuši ātro kredītu jūgā.
 • Komunikācijas prasmju attīstīšana dažādās simulācijas spēlēs, piemēram, darba intervijas simulācija, konfliktu atrisināšanas simulācija;
 • Brīvprātīgā darba iespējas;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni un ekskursijas, esam bijuši pieredzes apmaiņas braucienos Ventspilī un Jelgavā.
Rezultāti:
Auces novadā kopš 2016. gada projektā ir darbojušies un projektu jau pabeiguši 26 jaunieši. No tiem 10 jaunieši ir iesaistījušies nodarbinātībā, 5 jaunieši pēc projekta uzsākuši mācības, 8 māmiņas ieguvušas jaunas zināšanas un prasmes bērnu audzināšanā, no tām 5 ir papildinājušas Auces novada iedzīvotāju skaitu. Projektā ir pieredze arī jaunieša ar īpašām vajadzībām sociālo  integrēšanu un apmācību.
 2018. gada septembrī projektā darbojas 3 jaunieši. Esam atvērti jebkuram jaunietim, kas atbilst projekta mērķa auditorijai. Katram cenšamies piemērot un sastādīt tādu programmu, kas vislabāk atbilstu jaunieša interesēm un mērķiem.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Pateicību ir atzinīgi novērtējusi Auces novada pašvaldības dalību šajā projektā.
Aicinām jauniešus pieteikties vai iegūt papildu informāciju
Auces novada PIIC, Jelgavas ielā 1a, tel. 26400401

 
Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
 
 
Projekta īstenotājs
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:  
 
Projekta mērķis
 
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
 
 
Projekta īstenošanas laiks
 
 
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
 
 
Projekta finansējuma avots
 
 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
 
 
Pašvaldības aktivitātes projektā
 
 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā
 
 
Projekta mērķa grupa
 
nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:
 • ar zemu izglītības līmeni,
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.
 
prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:
 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā,
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
 
 
Mācību izmaksas
 
 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 
 
Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā
 
 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
  • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
 
 
Kontaktinformācija pašvaldībā
 
 
 • Projekta koordinators: Anita Segliņa, e-pasts: anita.segliņ, tālr.:63744861
 • Pieaugušo izglītības koordinators: Inuta Smirnova, e-pasts , tālr.: 28888166
 
 
Sīkāka informācija
 
Mājaslapā www.viaa.gov.lv:  
 
Projekta īstenošanas pamats
 
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.