LV
RU
EN
 
 
Otrdiena, 23. janvāris 20:05
Projekti
Drukāt
Nr.p.k.
Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums
Projekta nosaukums un projekta iesnieguma Nr.
Projekta īstenošanas stadija
Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)
Attiecināmo izmaksu summa (Ls)
Projekta vadītājs / koordinators Projekta pieteikuma izstrādātāji

Plašāka informācija
1.
ERAF, Izglītības un zinātnes ministrija
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā
Nr. 2009/088/3DP/3.1.3.1.0/
08/IPIA/VIAA/074

Īstenots
01.08.2008.–31.10.2010.
83 633.00 LVL
I.Špela
2.
ELGF, Lauku atbalsta dienests
Bēnes pagasta pašvaldības ceļa Nr.14 „Garaiskalns – Ceplīši – Vētras” rekonstrukcija, Nr. 08-08-L00101-000002

Īstenots
17.02.2009.–31.10.2009.
10 835.22 LVL
I.Kalve
3.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Multifunkcionāla sporta spēļu laukuma izbūve, Nr. 08-06-L32100-000347

Īstenots
27.02.2009. – 20.12.2009.

95 327.27 LVL
K.Ozoliņa
4.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Bēnes pagasta T. Celma un Tirgus ielas rekonstrukcija, Nr.08-06-L32100-000251

Īstenots
04.03.2009.–30.12.2010.
55 534.45 LVL
I.Kalve
5.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Avīknes tilta un pašvaldības autoceļa Nr.9 „Vītiņi – Avīknes tilts” rekonstrukcija, Nr. 08-06-L32100-000294

Īstenots
24.09.2009.–01.10.2010.
39 454.58 LVL
Dz.Zeltiņš
6.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Īles pagasta ceļu Centrs – Ružu ezers un baznīca – Naudītes ceļš caur Stinkām, Nr.09-06-L32100-000056

Īstenots
27.08.2009.–30.09.2010.
50 819.79 LVL
I.Barvide
7.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
1.Maija ielas rekonstrukcijas Auces pašvaldībā, Nr.09-06-L32100-000046

Īstenots
27.08.2009.–31.12.2010.
23 143.58 LVL
K.Ozoliņa
8.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Stāvlaukuma pie Auces kultūras centra ēkas un Auces pilsētas domes ēkas asfaltēšana, Nr.09-06-L32100-000150

Īstenots
07.10.2009.–30.12.2010.
15 268.35 LVL
K.Ozoliņa
9.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Bēnes vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija, Nr.09-06-L32100-000135

Īstenots
12.11.2009.–30.12.2010.
37 190.08 LVL
I.Kalve
10.
ELGF, Lauku atbalsta dienests
Bēnes pagasta pašvaldības ceļa Nr.14 „Garaiskalns – Ceplīši – Vētras” rekonstrukcijas 2.posms, Nr. 09-06-L00101-000013

Īstenots
14.12.2009.–30.09.2010.
9484.53 LVL
I.Kalve
11.
ERAF, Valsts izglītības attīstības aģentūra
Izglītības iestāžu informatizācija, Nr.2009/0336/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/561

Īstenots
01.01.2010.–30.06.2011.
38 973.88 LVL
A.Mellis
M. Eihmanis
I. Špela
12.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Auces novada kultūras centra rekonstrukcija, Nr. 10-06-L32100-000120

Īstenots
12.02.2010.–30.12.2011.
63 603.34LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
13.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Auces novada kultūras centra vienkāršota rekonstrukcija, 2.kārta, Nr. 11-06-L32100-000128
Īstenots
26.04.2011.-19.12.2011.
106 570.18 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
14.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
LEADER +
Apmeklētāju krēslu iegāde Auces novada kultūras centram sabiedrisko pasākumu kvalitātes uzlabošanai, Nr.11-06-LL30 -L413201-000010
Īstenots
10.06.2011.-14.12.2011.
9 000.00 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
15.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
LEADER +

Novada ceļa zīmes, Nr. 09-06-LL30-L413202-000003
Īstenots
15.02.2010.–31.12.2010.
5994.28 LVL
K.Ozoliņa
I.Kalve
16.
ESF, Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Speciālistu piesaiste Auces novada pašvaldībai, Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/095
Īstenots
01.09.2010.–01.10.2012.
18 500.00 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
17.
Mūžizglītības programma COMENIUS, Valsts izglītības attīstības aģentūra

Schule als Träger der Tradition, Nr. 2010-1-HU1-COM06-000904
Tiek īstenots
01.08.2010.–31.07.2012.
14 752.08 LVL
(21000.00 EUR)
I.Baumane
18.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
LEADER +
Publisko un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana un sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Bēnes pakalpojumu centrā, Nr.2010-3/16

Īstenots
30.08.2010.–01.03.2011.
5 266.60 LVL
I. Rozentāls
I. Kalve
19.
ERAF, Satiksmes ministrija
Tranzīta maršrutu ielu rekonstrukcija Auces novada Auces pilsētā, Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/016

Īstenots
01.11.2010.–31.12.2012
974 309.00 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I. Kalve
Publikācija atrodama arī informatīvajā izdevumā  "Auces Novada Vēstis" 17.04.2012. šeit


Publikācija atrodama arī informatīvajā izdevumā "Auces Novada Vēstis" 24.07.2012. šeit

20.
ESF, Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Auces novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
Īstenots
01.2011. – 04.2013.
39 519.00 LVL
S.Zesere
21.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
1.Maija ielas rekonstrukcija Auces pašvaldībā, 2.kārta, Nr.11-06- L32100-000007
Īstenots
11.02.2011.-29.09.2011.
36 110.66 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
22.
Zivju fonds, Lauku atbalsta dienests
Zivju krājumu papildināšana Auces novada Lielauces ezerā, Nr.42
Īstenots
01.05.2011.-30.06.2011.
812.52 LVL
S.Zesere
23.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Saieta nama "Amatu māja" vienkāršota rekonstrukcija Auces novadā, Nr.11-06- L32100-000126
Īstenots
26.04.2011.-29.11.2011.
25 790.76 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
24.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Brīvdabas estrādes būvniecība un Tautas nama tualešu vienkāršota rekonstrukcija Auces novada Bēnes pagastā, Nr.11-06- L32100-000124
Īstenots
26.04.2011.-30.12.2012.
150 404.55 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
25.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā, Nr.11-06- L32100-000120
Īstenots
26.04.2011.-28.12.2012.
47 759.17 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
26.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
LEADER +
Publiskās tualetes sanitārā konteinera iegāde, Nr.11-06-LL30- L413202-000007
Īstenots
12.07.2011.-30.06.2012.
8 280.00 LVL
S. Zesere
K. Ozoliņa
I.Kalve
27.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
LEADER +
Sociālā darba un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana Auces novadā Bēnes pagastā
Īstenots
12.07.2011.-01.09.2012.
7 337.10 LVL
I.Rozentāls
I.Kalve
28.
KF, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju, Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/024
Īstenots
02.10.2010.-01.10.2014.
1 572 488.73 LVL
A.Kozlova, SIA "Auces komunālie pakalpojumi"
29.
ESF,
Sabiedrības integrācijas fonds
Auces un Tērvetes novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/059/34
Īstenots
01.09.2011.–30.06.2012.
8297.79 LVL
K.Ozoliņa
S.Zesere
I.Kalve
30.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra izveide un aprīkošana, Nr.13-06-LL30-L413101-000003
Īstenots
30.05.2013.-12.07.2014.
6704.44 LVL
K.Ozoliņa, I.Kalve
31.
LEADER +
Norāžu iegāde un uzstādīšana Auces pilsētā, Nr.13-06-LL30-L413202-000010
Īstenots
30.05.2013.-01.07.2014.
7814.00 LVL
S.Zesere, I.Kalve
32.
ELFLA, Lauku atbalsta dienests
Gaismas un skaņu tehnikas iegāde Auces novada Kultūras centram sarīkojumu kvalitātes uzlabošanai, Nr.13-06-LL30-L413201-000009
Īstenots
30.05.2013.-30.04.2014.
8260.33 LVL
L.Zāmele, I.Kalve
33.
LEADER +
Traktora iegāde Auces novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas vajadzībām, Nr.13-06-LL30-L413102-000003
Īstenots
30.05.2013.-30.06.2014.
6983.17 LVL
K.Ozoliņa, I.Kalve
34.
ERAF
Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Lielauces pagasta Lielauces ciemā, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/088
Īstenots
03.09.2013.-03.12.2014.
324598.00 LVL
K.Ozoliņa, S.Zesere
35.
Zivju fonds, Lauku atbalsta dienests
Zivju krājumu papildināšana Auces novada Lielauces ezerā, Nr. 3.47
Īstenots
01.05.2014.-30.09.2014.
2323.20 EUR
S. Zesere
36.
ERAF
Publisko interneta pieejas punktu izveidošana Auces novadā, Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/071
Īstenots
11.11.2014.-10.05.2015.
9460.84 EUR
K.Ozoliņa
37.
Zivju fonds, Lauku atbalsta dienests
Zivju resursu atjaunošana Auces novada Lielauces ezerā, Nr. 3.2.46
Īstenots
01.06.2015.-30.09.2015.
2032.80 EUR
S.Zesere
38.
Eiropas Sociālais fonds. Valsts budžets.
“PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0./15/1/001
Tiek īstenots
27.06.2016.-31.12.2018.
51 618,60 EUR
A.Segliņa
Par projektu vairāk skatīt šeit
39.
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Tiek īstenots
01.04.2017. – 30.12.2020.
V.Zvirbule
40.
Eiropas Sociālais fonds. Valsts budžets.
„Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos” (Nr. 9.2.4.2/16/I/029)
Tiek īstenots
01.01.2017.-31.12.2019. (3 gadi)
V.Zvirbule
41.
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001)
Tiek īstenots
01.01.2017. – 31.12.2022.
A.Segliņa
42.
Eiropas Reģionālais attīstības fonds
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Auces pilsētā (Nr.3.3.1.0/16/I/015)
Tiek īstenots
Līdz 2019.gada 31.martam
K.Ozoliņa
Vērtēšanai IESNIEGTIE projektu pieteikumi
Nr.p.k.
Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums
Projekta nosaukums un projekta iesnieguma Nr.
Projekta īstenošanas stadija
Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)
Attiecināmo izmaksu summa (Ls)
Projekta vadītājs / koordinators
Projekta pieteikuma izstrādātāji
Plašāka informācija
1.
KF, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā, II kārta
Iesniegts
582 040.16 LVL
A.Kozlova, SIA "Auces komunālie pakalpojumi"
2.
Zivju fonds, Lauku atbalsta dienests
Zivju krājumu papildināšana Auces novada Lielauces ezerā
Iesniegts
01.05.2012.- 30.06.2012.
1581.12 LVL
S.Zesere
Auces novada pašvaldība darbojas projektā kā PARTNERIS
Nr.p.k.
Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums
Projekta nosaukums un projekta iesnieguma Nr.
Projekta īstenošanas stadija
Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (Ls)
Projekta vadītājs / koordinators Projekta pieteikuma izstrādātāji
Plašāka informācija
1.
Norway Grants
Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā, Nr. LV0077

Īstenots
31.07.2009. – 30.04.2011.
27 201.70 LVL
(38 704.75 EUR)
K. Ozoliņa
ZPR
2.
Norway Grants
Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām, Nr. LV0056

Īstenots
01.09.2008. – 30.06.2010.
366 144.74 LVL
(516 780.00 EUR)
S. Zesere
ZPR
3.
Latvia – Lithuania Cross Border Programme
Consolidate Communities of Cross-Border region through Expression of History in Arts, Ethnic Identity, Nr. LV-LT/2.3./LLII-066/2010/1
Īstenots
04.01.2010. – 01.07.2011.
40 120.64 LVL
(57 086.85 EUR)
S. Bankevica
Akmenes mūzikas skola, Lietuvas Republika
4.
Latvia – Lithuania Cross Border Programme
Cherishing Cultural Identity in Latvia-Lithuania Border Region Using means of Artistic Expressions, Nr.LLIV-301
Īstenots
01.11.2011.-  02.04.2014.

50 090.57 EUR
(35 063.40 LVL)
S.Bankevica
Akmenes mūzikas skola, Lietuvas Republika
5
 
Šodien vārda diena:
Grieta, Strauta
Šodien
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
< Janvāris >
< 2018 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Auces novada karte
Auces novada karte