LV
RU
EN
 
 
Ceturtdiena, 21. septembris 15:06
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ( 14. jūlijs 09:25 ) Komentēt drukāt
Auces novada domes saistošie noteikumi Nr.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā” nosaka, ka „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi ir:
1. Samazināt sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;
2. Veicināt otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, papīrs, plastmasa, koks, metāls, kompostējamie atkritumi, būvgruži) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu;

3. Rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otrreiz nevar pārstrādāt, tiktu noglabāti videi un cilvēka veselībai drošā veidā;
4. Radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi;
5. Uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, samazināt vides piesārņojumu;
6. Samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju;
7. Novērst vides piesārņošanu ar atkritumiem;
8. Nodrošināt ekonomiski pamatotu un videi nekaitīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pašvaldības teritorijā;
9. Iekļaut visus sadzīves atkritumu radītājus pašvaldības noteiktā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānā;
10. Ieviest pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas tiek balstīta uz ilgtspējīgas darbības principiem.”


Kā arī nosaka, ka:
„Ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam) Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma. Tam jāiekļaujas pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā šos saistošos noteikumus.”

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ir atkritumu apsaimniekotājs Auces novadā, par ko noslēgts līgums ar Auces novada pašvaldību. Atkritumu apsaimniekotājs organizē sadzīves atkritumu savākšanu no juridiskām un fiziskām personām, slēdzot ar tām līgumu.

Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu pēc izvestā daudzuma, bet atkritumu izvešana nevar būt retāk kā vienu reizi ceturksnī. Izvestais daudzums tiek aprēķināts uz vietas, savācot atkritumus. Atkritumus var izvietot gan konteineros, gan maisos. Jānorāda gan tas, ka, ja klientam ir atkritumu konteiners, izvesto atkritumu daudzums ir nosakāms precīzāk, tādejādi nerodas domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju.

Atkritumu apsaimniekotājs piedāvā iegādāties divu veidu tilpuma mazlietotus konteinerus: 140 l par 20 EUR un 240 l par 30 EUR. Ir iespējama arī konteineru piegāde līdz īpašumam.

Tāpat atkritumu apsaimniekotājs mudina atkritumu radītājus vairāk šķirot atkritumus, tādejādi samazinot nešķiroto atkritumu daudzumu. Auces novadā ir izbūvēti 26 dalīto atkritumu savākšanas punkti, kā arī 2017.gadā ir paredzēts izbūvēt vēl 16 šādus punktus. Tālāk ir norādīta informācija par esošajiem, kā arī par plānotajiem dalīto atkritumu konteineru punktiem, kas pieejami viesiem atkritumu radītājiem.

Sadzīves atkritumi tiek savākti pēc noteikta grafika, kas tiek darīts zināms līguma slēgšanas brīdī. Cena par 1m3 sastāda 16.35 EUR. 

 
Esošie dalīto atkritumu konteineru punkti Auces novadā
Pilsēta vai pagasts Adrese Dalīto atkritumu konteineri
Stiklam Plastmasai un kartonam
Auce Pie Raiņa ielas 15 - no Pļavas ielas puses, ceļa mālā 1 1
Tehnikas ielā 4 - no Vītiņu 4d garāžu galā, SSA konteineru novietnē 1 1
Vītiņu ielā 19, 19a –māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Skolas ielā 15 - piebraucamā ceļa malā pretī SSA konteineru novietnei 1 1
J.Mātera ielā 13 -Vecās skolas, SSA konteineru novietnē 1 2
Raiņa ielā 33 - mājas iekšpagalmā 1 1
O.Kalpaka ielā 2a – O.Kalpaka 4;6 māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Bēnes ielā 3;3a – māju iekšpagalmā 1 1
Jelgavas ielā 1a – bibliotēkas piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 1 1
Kalna ielā 12- ceļa mālā 1 1
Bēnes ielā 10 – O.Kalpaka laukumā, ceļa malā 1 1
Tehnikas ielā 15 – pie SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” katlumājas teritorijas žoga    
Vecauce Vecauces centrā 1 – konteineru novietnē 2 2
Bēne Rūpniecības ielā 7a – piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 3 3
Krasta ielā 8 - no Ezera ielas puses, ceļa malā 1 1
Jelgavas ielā 25 – tirgus laukumā 1 1
Jelgavas ielā 27 – skolas iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Sniķeres ielā 13a – ceļa malā 2 2
Rūpniecības ielā 2j – pie SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” teritorijas žoga 1 1
Īle Centrs 1 – Īles ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, piebraucamā ceļa malā, konteineru novietnē 1 1
Imantās, Ozoliņos – Īles pagasta daudzdzīvokļu māju pagalmā, piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 1 1
Mūrīšos – Īles pagasta daudzdzīvokļu mājas pagalmā, piebraucamā ceļa malā, konteineru novietnē 1 1
Lielauce Ezerkrastos – Lielauces ciema centrā pie sociālās mājas, konteineru novietnē 1 1
Vītiņi Centrā – Vītiņu ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Pie bērnudārza – Ķeveles ciema daudzdzīvokļu māju rajonā 1 1
Ukri Garāžās 1 – Ukru ciema garāžu un kūts apbūves rajonā, SSA konteineru novietnē 1 1

2017. gadā plānots uzstādīt dalīto atkritumu konteineru punktus Auces novadā
 
Pilsēta vai pagasts Adrese Dalīto atkritumu konteineri
Stiklam Plastmasai un kartonam
Auce Kapsētas ielā 16 - Kapsētas un J.Mātera ielu krustojumā, ceļa malā 1 1
Puškina ielā 24 – pie attīrīšanas iekārtām, ceļa mālā 1 1
Bēnes ielā 39 – Bēnes un Lejas ielu krustojumā, ceļa malā 1 1
Bēne Centrālajā laukumā 3 – pie pagasta pārvaldes ēkas, blakus SSA konteineru novietnei 2 2
Jaunā mājā 1 – Vecmiķeļos, pie piebraucamā ceļa, SS konteineru novietnē 1 1
Ezera ielā 26 – SSA konteineru novietnē 1 1
Tirgus laukumā 5 – Pasta ielas malā 1 1
Īle Pie ūdens atdzelžošanas stacijas žoga 1 1
Mālnieki – pie pagasta pārvaldes ēkas 1 1
Lielauce Ražotāji – ceļa mālā 1 1
Vītiņi Pagastmāja – Vītiņu ciemā pie pārvaldes ēkas 1 1
Bungas – Vītiņu pagasta Bungu māju rajonā 1 1
Putras - Vītiņu pagasta Putru māju rajonā 1 1
Galāti  - Vītiņu pagasta Galātu māju rajonā 1 1
Kokmuiža - Vītiņu pagasta Kokmuižas māju rajonā 1 1
Ukri Sniķeres iela 16 – Sniķers ciemā, ceļa malā 1 1
Lielgabarīta atkritumi
Lielgabarīta atkritumi tiek savākti  vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 16.37 EUR.
Nešķiroti būvniecības atkritumi
Nešķiroti būvniecības atkritumi tiek savākti pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 28.32 EUR.
Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis)
Azbestu saturoši būvmateriāli tiek savākti  pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 31.60 EUR.
Šķiroti bioloģiski noārdāmi (lapas, zari) atkritumi
Šķiroti bioloģiski noārdāmi atkritumi tiek savākti divas reizes gadā – rudenī un pavasarī  pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241. Cena par 1m3 sastāda 7.84 EUR.
Elektroiekārtas
Bez maksas tiek pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas (pilnā komplektācijā), apgaismes iekārtas un luminiscētās spuldzes, baterijas un akumulatori. Nodošanas punkti: Aucē, Tehnikas ielā 15 un Bēnē, Rūpniecības ielā 2J, ceturtdienās no13:00 līdz 17:00 vai arī piesakot izvešanu pa tālruni: 63745241.Cena par izvešanu 0.85 EUR/km
DZELTENIE
konteineri paredzēti:
1) Papīra un kartona atkritumiem:
Tie ir: visi papīra iepakojumi, kartona izstrādājumi, avīzes, žurnāli, grāmatas, pierakstu papīrs, olu bretes u.c. papīra/kartona izstrādājumi - kastes, kastītes utt.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, atbrīvojot no piemaisījumiem un iespēju robežās saplacinot.
Otrreizējai pārstrādei der: avīžpapīrs, kartons, rakstāmpapīrs, grāmatas, nešķirots papīrs, visa veida papīra/kartona izstrādājumi, arī saskavoti.

Pārstrādei neder: papīrs un kartons, kas ir slapjš, netīrs, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēts.

2) Plastmasas iepakojuma atkritumiem:
Tie ir: pārsvarā tās ir tukšas PET pudeles, trauciņi, kastītes, plēves (LDPE) un maisiņi, HDPE plastmasas iepakojums.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām, iespēju robežās saplacinot.

Otrreizējai pārstrādei der: saplacinātas plastmasas dzērienu pudeles, plastmasas maisiņi, LDPE plēves, plastmasas kastītes no PET un HDPE.

Pārstrādei neder: netīri plastmasas izstrādājumi, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarīna trauciņi, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmeti.
ZAĻIE
konteineri paredzēti:
Stikla iepakojuma atkritumiem:
Tie ir: visa veida stikla burkas, burciņas, pudeles.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām.

Otrreizējai pārstrādei der: stikla burkas, pudeles.

Pārstrādei neder: spoguļstikls, auto stikls, eļļas pudeles, balzama pudeles (no māla), logu stikls, stikla lauskas.
Komentāri
Pievienoja: HYst @ 14.09.2017. 09:34
This chapter is dedicated to Compass Books/Books Inc, Nike Air Jordan 11 the oldest href="http://www.teflalumni.com">retro jordans for cheap inde-pendent bookstore in href="http://www.canadagooseaoutletsale.us">Canada Goose Online Store the western href="http://www.niketnchaussuresfr.com">Nike Tn Requin Pas Cher USA. They've href="http://nikeshoefactoryo.us">cheap nike air max got Doudoune
Moncler Pas Cher
stores up and Descuentos Nike downCalifornia, in
San Nike Pas Cher Femme Francisco, Burlingame, Mountain View and PaloAlto, href="http://www.nikeairobchodcz.com">Air max levně but coolest href="http://www.pandoracharmbraceletol.com">Pandora Store of all is href="http://www.pandorastoresaleol.top">Pandora Store Sale that Adidas NMD For
Sale
they run nike air jordan pas cher a killer href="http://www.nikesaleolstore.us">Nike Roshe Run bookstore in the middle ofDisneyland's Downtown Disney in href="http://www.airmaxdiscountol.com">Discount Air Max Anaheim. I'm a Discount
Ray Ban Sunglasses
stone Disney parkfreak (see my first novel, Down and Out in href="http://www.truereligionjeansols.us">Cheap True Religion Jeans the Magic Kingdom if youdon't believe it), and every time
Nike Factory Store I've lived in New
Air Max 2017
California, I've bought my-self Moncler Outlet an href="http://www.uggolcleance.us">cheap uggs for women annual Disneyland pass, and on practically href="http://www.boutiqueuggsofr.top">Boutique Ugg every visit, I Pandora
Outlet
drop byCompass Books in Downtown Disney. nfl store They
stock a brilliant Cheap Real Jordans selection href="http://www.nikeolshoestore.us">Nike Shoes Online ofunauthorized (and even critical) href="http://www.nikeverkoopnl.com">Air Max Kopen books about Nike
Outlet
Disney, as Ugg boots Sale well as a href="http://tomsshoeswomenol.us">TOMS SHOES OUTLET greatvariety of kids books and science fiction, and the cafe href="http://lebrons11sale.us">newest lebron shoes next door makes amean cappuccino.
Compass Books/Books IncHe was so angry Jordan Store I thought he was going to href="http://www.airmaxboutiquefem.com">Air Max Femme pop. ugg
store
You Michael Kors Outlet know I said I'donly href="http://www.fashionbagsalesos.us">Michael Kors Handbags Discount seen him href="http://www.pandorabeadsol.com">pandora beads lose his cool rarely? href="http://www.adidasfluxol.com">Adidas Soccer Cleats Cheap That href="http://www.nikeairmaxchaussurefr.com">Chaussure Nike Air Max Pas Cher night, he lost it href="http://www.rbsalestoreol.us">Ray Ban Sunglasses Online more than heever href="http://www.jordansflightol.us">Cheap Retro Jordans For Sale had.
"You longchamp bags on sale wouldn't believe it. This cop, he href="http://www.nikebestsaleol.us">New Nike Shoes was new yeezy
shoes
like eighteen moncler jacket sale years href="http://www.nikeairmaxskorsup.com">Air max dam old andhe kept Discount
TOMS
saying, 'But sir, why Cheap Nike Air Huarache were href="http://www.hoganoutletols.com">Hogan Outlet you Jordan Sneakers For
Sale
in Cheap Louboutin Heels Berkeley yesterday if your
cli-ent is Adidas Neo Discount Sale in Mountain View?' href="http://www.yeezyboostsalesos.us">Yeezy Boost Sale Online I kept prada
outlet
explaining Doudoune Moncler Site Officiel to him that I
teach Boty Nike Air at Berke-ley and href="http://www.northfacesalepol.us">North Face Outlet then new jordan
releases
he'd Air Max 90 say, 'I href="http://www.christianlouboutinups.com">Discount Christian Louboutin Shoes thought you href="http://www.conversesalestore.us">converse store were Cheap Nike Free
Run
a consultant,' and we'd startover again. huarache sneakers It href="http://www.nikefactorystoreol.com">Nike Air 90 was like Canada Goose
Womens Coats
some kind of sitcom where the cops have beentaken over href="http://www.pandoraoutletofficialstore.com">Pandora Official Website by the stupidity ray.
"What's fitflops sale uk worse was he kept insisting that I'd been in Berkeley
today christian louboutin outlet aswell, and I kept href="http://www.ugbootsaleol.us">UGGS Outlet saying no, I hadn't toms shoes
outlet
been, and he said I had Adidas Originals Sale been. Then href="http://www.airjordanretrosaleol.com">Air Jordan Retro Sale heshowed me my FasTrak href="http://www.botasdefutboldesalida.com">botas de futbol billing and it href="http://www.adidasnmdsaleo.top">ADIDAS NMD SALE ON LINE said Uggs For
Cheap
I'd Jordan Shoes For Cheap driven the San Mateobridge three times
that Stone Island Outlet day!
"That's not all," he Jordan Shoes Air said, href="http://www.coachfactorystoreol.us">Coach Bags On Sale and drew in a breath that let me know he href="http://pandoraocharms.us">pandora jewelry store wasreally steamed. "They had information about where I'd been, places
thatdidn't chaussures nike pas cher have a toll plaza. href="http://www.reebokol.us">reebok running shoes They'd been polling Nike
Air Huarache For Sale
my chaussure adidas pas cher pass just on the href="http://www.nikeadidasoes.top">Zapatillas Air Max street, at114random. And href="http://www.officialmoncleroutletstoreo.com">Moncler Outlet Online it was wrong! Holy crap, I href="http://www.pandorabeadol.com">Pandora Style Beads mean, they're spying on us alland they're href="http://www.nikeairmaxshoesol.us">Mens Nike Air Max not even competent!"I'd href="http://www.yeezysaleol.us">Yeezy Shoes Discount Marketplace drifted down into the kitchen as he railed href="http://www.christianlouboutinshoessaleol.top">Louboutin Wedding Shoes there, and href="http://www.nikeshoxsaleo.com">Nike Shox Cheap now I waswatching him from the doorway. href="http://www.monclerboutiqueofr.com">Doudoune Moncler Femme Pas Cher Mom met my href="http://www.nhlofficialoutletstore.us">Official NHL Jerseys eye Nike
Kyrie
and we both Nike joggesko raisedour href="http://www.airmaxtnpaschero.com">Air Max Pas Cher eyebrows as Air Max
Sneakers
if Chaussure Nike Pas Cher to say, Who's going to say 'I told
Bottes Ugg Femme Pas Cher you href="http://www.tomsonsalesolt.us">TOMS STORE so' to him? I Kobe Shoes
Nike
nod-ded at her. Nike Roshe Run Sale She could use her spousular
powers Nike Store to nullify his href="http://www.mkbagsalesoutletol.us">Michael Kors Clearance rage in away that was out of my reach as href="http://www.bootugguoutlet.us">Ugg Outlet Online Store a mere filial unit.
"Drew," she Nike Air Shoes said, and grabbed him href="http://www.ugsaleol.top">UGG BOOTS FOR WOMEN by モンクレール
レディース
the arm to make him stop stalk-ing back and forth in the Adidas Shoes
Discount Marketplace
kitchen, waving his Hugo Boss Sale arms like a
street-preacher.
"What?" he Nike Air Max Cheap snapped.
"I TOMS OUTLET think suivre un
envoi
you owe Marcus nike tn pas cher an apology." She href="http://www.schuhnikeairde.com">Air Nike kept her voice even andlevel. href="http://www.nikeshoesdiscountos.us">nike shoes Dad and Moncler Jackets
Discount Marketplace
I are the Scarpe Nike Scontate spazzes in href="http://www.pandoracharmsol.com">new pandora charms the household — href="http://www.nikefactoryol.us">Nike Factory Outlet Mom's a total rock.
Dad looked Adidas Originals Stan Smith at me. His eyes narrowed href="http://www.nikechaussurespaschero.com">nike air as Zapatillas Nike
Air Max Baratas
he adidas store thought href="http://www.pandoranoutlet.com">Negozi Pandora for Cheap Toms Shoes
Outlet
a minute. "Allright," he nike schuhe günstig said at href="http://www.comprarenikeairmaxq.com">Scarpe Air Max last. "You're right. href="http://www.uggpascherlfr.com">Ugg Pas Cher En France I was talking 23
IS BACK Store
about competent sur-veillance. These guys were total amateurs. I'm sorry, son," he said. "Youwere right. That href="http://www.nikeairmax90ous.us">Nike Air Sneakers was ridiculous." He stuck his href="http://www.adidasshoesdiscountol.com">adidas outlet hand out Vans
Black Sneakers
and shook myhand, then gave me nike mercurial soccer
cleats
a firm, coach factory outlet online unexpected hug.
"God, what are we doing to this Nike Huarache Womens Cheap country, Marcus? Your
generation de-serves to inherit Adidas Superstar something href="http://www.nikesalestoreso.us">Nike Shoes Sale Store better than Cheap Michael
Kors
this." When he ジョーダン スニーカー let href="http://www.tomsoutletsol.us">Toms Outlet Online me go, I couldsee the href="http://www.chritianlouboutinol.us">Christian Louboutin Shoes Outlet deep href="http://canadagoosewsaleo.com">Canada Goose Outlet wrinkles in his face, lines href="http://www.canadagoosejackoronline.top">Canada goose dam I'd never noticed.
I went back cheap uggs up to my room and href="http://www.adyeezysaleso.us">Yeezy Black played some Xnet games. There was agood href="http://www.officialnikefreeoutletstore.us">Nike Shox discount Sale multiplayer href="http://www.monclerstoreofficialoutletol.com">Moncler Sale thing, a href="http://www.nikesoccerbootoutlet.com">Soccer Boots Outlet nike clockwork pirate game where you had to questevery day or
Adidas Yeezy Boost 350 For Sale two to wind up your href="http://www.ajlbkshoe.us">Hyperdunk 2014 whole crew's mainsprings before youcould go plundering and pillaging again. href="http://www.pandorauoutlet.com">pandora outlet store It was the kind nike
jordan shoes
of Uggs Pas Cher Soldes game I hatedbut couldn't stop href="http://www.officialvansoutletstore.us">vans shoe store playing: href="http://www.topchristianlouboutinf.com">Christian Louboutin Heels lots href="http://www.nikefreestoreol.com">Nike Free Run 5.0 Womens of repetitive ugg
factory outlet
quests that weren't all Cheap Air Max Trainers
thatsatisfying to complete, a little Michael Kors bit href="http://www.tomsoutletgon.us">Official Toms Shoes Outlet of player-versus-player combat(scrapping to href="http://www.pandoraolstore.com">Pandora Store see who would womens nike
air max
captain Billige Nike Sko the ship) and not that many
coolpuzzles that you had to figure out. canada goose jacket outlet Mostly, href="http://www.nikesaleol.top">Nike Shoes Discount Marketplace playing this href="http://www.adyeezysale.top">Yeezy Men kind of chaussure basket
homme
gamemade Canada Goose Outlet me homesick for Harajuku Fun href="http://www.adidassupersaleol.top">Adidas Superstar Sale Online Madness, which balanced out href="http://www.goedkoopnikesalenl.com">Nike Air Max Goedkoop run-ning href="http://www.officialreligionoutlet.com">Cheap True Religion Jeans around href="http://www.reebokshoesoutletol.us">Reebok Outlet Store in the real world, href="http://www.uggpaschero.com">Ugg Pas Cher Femme figuring out Boost
Yeezy Sale On Line
online louboutin heels puzzles, and
strategiz-ing with your team.
But today Moncler Outlet Store it was just href="http://www.nikemaxpaschero.com">Chaussure Air Max what I needed. Mindless entertainment.
My poor dad.
I'd done that to him. air force one pas cher He'd been happy before, href="http://www.nikeoutletstoreots.com">Nike Outlet Store confident that his taxdollars were being spent to href="http://timberlandbootol.us">Timberland Outlet keep him safe. I'd destroyed that confidence.
It was false confidence, Cheap Michael Kors Handbags of course, but it had kept him going.
Seeing Nike Polo Sale himnow, miserable and href="http://www.nikestoreolsale.com">Nike Air Women broken, I wondered if it was better to href="http://www.airmaxsaleol.us">Nike Air Max Sale be The official
UGG
clear-eyedand hopeless or nike sneakers to live in a fool's
paradise. That ugg clearance shame — the shame I'd115felt href="http://www.airmaxsalestoreol.us">Nike Online Store since I gave up my href="http://www.nikeairmaxsalo.us">Cheap Air Max passwords, href="http://www.uggonlinestoreofficialol.us">Original Ugg Boots since they'd href="http://www.goodsneakerso.us">Adidas Originals Superstar broken me — returned,leaving me listless href="http://www.tomsforsaleo.us">TOMS For Sale and wanting nike
sportschuhe
to just get away zapatos de futbol nike from href="http://www.abercrombiesolpstore.us">Abercrombie and fitch store myself.
My character scarpe nike was a swabbie on href="http://www.nikeairpaschero.com">Nike Air Pas Cher the pirate ship Zombie Charger, andhe'd wound href="http://www.huarachenikesale.us">Cheap Nike Huarache down while I'd been href="http://www.adyeezysaleot.top">Adidas Yeezy Cheap offline. Toms Factory
Outlet
I had to IM all the other Coach Outlet Store Online playerson my
ship until I found one willing to wind me up. That kept me occu-pied. I nike sb stefan janoski
liked it, actually. Nike Air Damen There was something magic about a totalstranger
doing zapatillas nike baratas you a favor. And since href="http://www.mkoutletsaleol.top">Cheap Michael Kors Tote Bag it href="http://www.officialnikesoccerbootstore.us">Nike Soccer Cleats Boots was the Xnet, href="http://www.dkasics.top">asics sko I Cheap Toms Outlet Store
knew that all canada goose jackets on sale thestrangers were href="http://www.airmaxverkaufende.com">günstige nike schuhe friends, in some sense.
Mans komentārs
Vērtējums: - +
Vārds:
Epasts:
WWW:
Komentārs:
atcerēties mani
1189 meklētājs
 
 
Šodien vārda diena:
Mariss, Matīss, Modris
Šodien
P O T C Pk S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
< Septembris >
< 2017 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Auces novada karte
Auces novada karte