LV
RU
EN
 
 
Otrdiena, 23. janvāris 15:51
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ( 14. jūlijs 09:25 ) drukāt
Auces novada domes saistošie noteikumi Nr.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā” nosaka, ka „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi ir:
1. Samazināt sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;
2. Veicināt otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, papīrs, plastmasa, koks, metāls, kompostējamie atkritumi, būvgruži) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu;

3. Rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otrreiz nevar pārstrādāt, tiktu noglabāti videi un cilvēka veselībai drošā veidā;
4. Radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi;
5. Uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, samazināt vides piesārņojumu;
6. Samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju;
7. Novērst vides piesārņošanu ar atkritumiem;
8. Nodrošināt ekonomiski pamatotu un videi nekaitīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pašvaldības teritorijā;
9. Iekļaut visus sadzīves atkritumu radītājus pašvaldības noteiktā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānā;
10. Ieviest pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas tiek balstīta uz ilgtspējīgas darbības principiem.”


Kā arī nosaka, ka:
„Ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam) Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma. Tam jāiekļaujas pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā šos saistošos noteikumus.”

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ir atkritumu apsaimniekotājs Auces novadā, par ko noslēgts līgums ar Auces novada pašvaldību. Atkritumu apsaimniekotājs organizē sadzīves atkritumu savākšanu no juridiskām un fiziskām personām, slēdzot ar tām līgumu.

Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu pēc izvestā daudzuma, bet atkritumu izvešana nevar būt retāk kā vienu reizi ceturksnī. Izvestais daudzums tiek aprēķināts uz vietas, savācot atkritumus. Atkritumus var izvietot gan konteineros, gan maisos. Jānorāda gan tas, ka, ja klientam ir atkritumu konteiners, izvesto atkritumu daudzums ir nosakāms precīzāk, tādejādi nerodas domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju.

Atkritumu apsaimniekotājs piedāvā iegādāties divu veidu tilpuma mazlietotus konteinerus: 140 l par 20 EUR un 240 l par 30 EUR. Ir iespējama arī konteineru piegāde līdz īpašumam.

Tāpat atkritumu apsaimniekotājs mudina atkritumu radītājus vairāk šķirot atkritumus, tādejādi samazinot nešķiroto atkritumu daudzumu. Auces novadā ir izbūvēti 26 dalīto atkritumu savākšanas punkti, kā arī 2017.gadā ir paredzēts izbūvēt vēl 16 šādus punktus. Tālāk ir norādīta informācija par esošajiem, kā arī par plānotajiem dalīto atkritumu konteineru punktiem, kas pieejami viesiem atkritumu radītājiem.

Sadzīves atkritumi tiek savākti pēc noteikta grafika, kas tiek darīts zināms līguma slēgšanas brīdī. Cena par 1m3 sastāda 16.35 EUR. 

 
Esošie dalīto atkritumu konteineru punkti Auces novadā
Pilsēta vai pagasts Adrese Dalīto atkritumu konteineri
Stiklam Plastmasai un kartonam
Auce Pie Raiņa ielas 15 - no Pļavas ielas puses, ceļa mālā 1 1
Tehnikas ielā 4 - no Vītiņu 4d garāžu galā, SSA konteineru novietnē 1 1
Vītiņu ielā 19, 19a –māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Skolas ielā 15 - piebraucamā ceļa malā pretī SSA konteineru novietnei 1 1
J.Mātera ielā 13 -Vecās skolas, SSA konteineru novietnē 1 2
Raiņa ielā 33 - mājas iekšpagalmā 1 1
O.Kalpaka ielā 2a – O.Kalpaka 4;6 māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Bēnes ielā 3;3a – māju iekšpagalmā 1 1
Jelgavas ielā 1a – bibliotēkas piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 1 1
Kalna ielā 12- ceļa mālā 1 1
Bēnes ielā 10 – O.Kalpaka laukumā, ceļa malā 1 1
Tehnikas ielā 15 – pie SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” katlumājas teritorijas žoga    
Vecauce Vecauces centrā 1 – konteineru novietnē 2 2
Bēne Rūpniecības ielā 7a – piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 3 3
Krasta ielā 8 - no Ezera ielas puses, ceļa malā 1 1
Jelgavas ielā 25 – tirgus laukumā 1 1
Jelgavas ielā 27 – skolas iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Sniķeres ielā 13a – ceļa malā 2 2
Rūpniecības ielā 2j – pie SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” teritorijas žoga 1 1
Īle Centrs 1 – Īles ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, piebraucamā ceļa malā, konteineru novietnē 1 1
Imantās, Ozoliņos – Īles pagasta daudzdzīvokļu māju pagalmā, piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 1 1
Mūrīšos – Īles pagasta daudzdzīvokļu mājas pagalmā, piebraucamā ceļa malā, konteineru novietnē 1 1
Lielauce Ezerkrastos – Lielauces ciema centrā pie sociālās mājas, konteineru novietnē 1 1
Vītiņi Centrā – Vītiņu ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Pie bērnudārza – Ķeveles ciema daudzdzīvokļu māju rajonā 1 1
Ukri Garāžās 1 – Ukru ciema garāžu un kūts apbūves rajonā, SSA konteineru novietnē 1 1

2017. gadā plānots uzstādīt dalīto atkritumu konteineru punktus Auces novadā
 
Pilsēta vai pagasts Adrese Dalīto atkritumu konteineri
Stiklam Plastmasai un kartonam
Auce Kapsētas ielā 16 - Kapsētas un J.Mātera ielu krustojumā, ceļa malā 1 1
Puškina ielā 24 – pie attīrīšanas iekārtām, ceļa mālā 1 1
Bēnes ielā 39 – Bēnes un Lejas ielu krustojumā, ceļa malā 1 1
Bēne Centrālajā laukumā 3 – pie pagasta pārvaldes ēkas, blakus SSA konteineru novietnei 2 2
Jaunā mājā 1 – Vecmiķeļos, pie piebraucamā ceļa, SS konteineru novietnē 1 1
Ezera ielā 26 – SSA konteineru novietnē 1 1
Tirgus laukumā 5 – Pasta ielas malā 1 1
Īle Pie ūdens atdzelžošanas stacijas žoga 1 1
Mālnieki – pie pagasta pārvaldes ēkas 1 1
Lielauce Ražotāji – ceļa mālā 1 1
Vītiņi Pagastmāja – Vītiņu ciemā pie pārvaldes ēkas 1 1
Bungas – Vītiņu pagasta Bungu māju rajonā 1 1
Putras - Vītiņu pagasta Putru māju rajonā 1 1
Galāti  - Vītiņu pagasta Galātu māju rajonā 1 1
Kokmuiža - Vītiņu pagasta Kokmuižas māju rajonā 1 1
Ukri Sniķeres iela 16 – Sniķers ciemā, ceļa malā 1 1
Lielgabarīta atkritumi
Lielgabarīta atkritumi tiek savākti  vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 16.37 EUR.
Nešķiroti būvniecības atkritumi
Nešķiroti būvniecības atkritumi tiek savākti pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 28.32 EUR.
Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis)
Azbestu saturoši būvmateriāli tiek savākti  pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 31.60 EUR.
Šķiroti bioloģiski noārdāmi (lapas, zari) atkritumi
Šķiroti bioloģiski noārdāmi atkritumi tiek savākti divas reizes gadā – rudenī un pavasarī  pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241. Cena par 1m3 sastāda 7.84 EUR.
Elektroiekārtas
Bez maksas tiek pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas (pilnā komplektācijā), apgaismes iekārtas un luminiscētās spuldzes, baterijas un akumulatori. Nodošanas punkti: Aucē, Tehnikas ielā 15 un Bēnē, Rūpniecības ielā 2J, ceturtdienās no13:00 līdz 17:00 vai arī piesakot izvešanu pa tālruni: 63745241.Cena par izvešanu 0.85 EUR/km
DZELTENIE
konteineri paredzēti:
1) Papīra un kartona atkritumiem:
Tie ir: visi papīra iepakojumi, kartona izstrādājumi, avīzes, žurnāli, grāmatas, pierakstu papīrs, olu bretes u.c. papīra/kartona izstrādājumi - kastes, kastītes utt.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, atbrīvojot no piemaisījumiem un iespēju robežās saplacinot.
Otrreizējai pārstrādei der: avīžpapīrs, kartons, rakstāmpapīrs, grāmatas, nešķirots papīrs, visa veida papīra/kartona izstrādājumi, arī saskavoti.

Pārstrādei neder: papīrs un kartons, kas ir slapjš, netīrs, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēts.

2) Plastmasas iepakojuma atkritumiem:
Tie ir: pārsvarā tās ir tukšas PET pudeles, trauciņi, kastītes, plēves (LDPE) un maisiņi, HDPE plastmasas iepakojums.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām, iespēju robežās saplacinot.

Otrreizējai pārstrādei der: saplacinātas plastmasas dzērienu pudeles, plastmasas maisiņi, LDPE plēves, plastmasas kastītes no PET un HDPE.

Pārstrādei neder: netīri plastmasas izstrādājumi, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarīna trauciņi, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmeti.
ZAĻIE
konteineri paredzēti:
Stikla iepakojuma atkritumiem:
Tie ir: visa veida stikla burkas, burciņas, pudeles.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām.

Otrreizējai pārstrādei der: stikla burkas, pudeles.

Pārstrādei neder: spoguļstikls, auto stikls, eļļas pudeles, balzama pudeles (no māla), logu stikls, stikla lauskas.
1189 meklētājs
 
 
Šodien vārda diena:
Grieta, Strauta
Šodien
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
< Janvāris >
< 2018 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Auces novada karte
Auces novada karte